Varför revisor


Revisorn – ditt oberoende bollplank


Lagstiftningen sätter gränserna för när en revisor skall väljas i aktiebolag:

När minst två av nedanstående gränsvärden är uppfyllda för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren skall revisor finnas.   


• Fler än 3 anställda ( i medeltal)

• Mer än 1,5 MSEK i balansomslutning

• Mer än 3 MSEK i nettoomsättning


Ett moderbolag i en koncern måste ha revisor när ovanstående gränsvärden uppnås i koncernen.


Dessa värden uppnås av många av våra kunder – men inte alla. Trots detta har de valt att arbeta tillsammans med oss för att känna trygghet i att företaget följer gällande lagar och rekommendationer. Dessutom agerar vi som ekonomisk rådgivare och bollplank i företagsekonomiska frågor för att hjälpa till att ge företaget en solid ekonomi och undvika fallgropar i en konkurrensutsatt värld.


Andra fördelar med Jonzon revision i Malmö:


• Är det många delägare i företaget eller kompanjoner som har olika ansvarsområden har revisorn rollen att se till att alla i företaget följer gällande lagar och rekommendationer.


Revision ger dina kunder och leverantörer en säkerhet i att företaäxel krånglarsning ger en rättvisande bild.


• Långivare kan ge dig bättre villkor om de kan lita på företagets rapporter.


• Om du skall sälja företaget vill köparen ha garantier att bolaget är kvalitetsgranskat.


• I revisionsarbetet kan dålig lönsamhet upptäckas i tid och åtgärder sättas in för att undvika konkurs och/eller personligt betalningsansvar.


• Revision ger myndigheter en signal om att företaget är trovärdigt och har god kvalitet i sin redovisning.