Revision


Vad är revision?


En revision är en oberoende granskning av företaget utifrån vilka risker och väsentligheter som finns i det enskilda företaget. Det är ägarna i företaget som väljer revisor och styrelse. Som revisor är man skyldig att uttala sig om ifall årsredovisningen uppfyller lagens krav och ger en rättvisande bild av företagets ekonomi och ställning.


Årsredovisningen är den enda offentliga handling som andra utanför företaget kan ta del av. Därför är det oerhört viktigt att ägarna, banker, myndigheter, anställda, kunder och övriga som har intressen i företaget, kan lita på att en reviderad årsredovisning inte är missvisande eller ger felaktig information.


Hur jobbar en revisor hos Jonzon?


Som revisor granskar man inte alla verifikationer! Vi planerar utifrån vad som är väsentligt i bolaget och där det finns risk för felaktigheter. Vi gör en totalanalys av företaget vad gäller rutiner och säkerhet. Regelverket är oerhört svårt och vi vet ofta av erfarenhet var det kan bli fel och vad som kan förbättras.


Mervärde med en revisor


En revisors offentliga slutrapport utgörs av revisionsberättelsen. Vi lämnar också andra rapporter till företaget, som inte är offentliga, men som kan vara till stor nytta för företaget.

Som revisor får man en god kännedom om företaget och dess anställda. Vi är ofta den samtalspart och rådgivare som företagsledaren annars saknar. Revisorns kunskaper kan därför utnyttjas till att minimera risker genom att företagsledningen får en bättre kontroll över sin verksamhet. En revision kan därför leda till att lönsamheten i företaget ökar.


Varför ni ska välja Jonzon revision i Malmö?


Vi har en bred kompetens och erfarenhet i många olika branscher och av olika företagsformer. Vi reviderar både små och medelstora företag. Vi använder oss av moderna arbetsverktyg, vilket ger dig en kostnadseffektiv revision. Vi är medlemmar i revisorsorganisationen FAR och genomgår själva kvalitetskontroller, vilket gagnar dig som kund. Det sker ständiga förändringar och vi uppdaterar oss hela tiden för att kunna ge våra kunder bästa service och kompetens. Vi är väldigt måna om våra kunder och har ofta mångåriga relationer. Vi bryr oss om våra kunder, engagerar oss och har en rak och öppen kommunikation. Vi är inte rädda för att säga ifrån och säga vad som gäller eller vad vi tycker och vi vill ha samma reaktion tillbaka.