Varför revisor

 

SPECIALISTER PÅ REVISION, EKONOMISK RÅDGIVNING OCH REDOVISNING FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

 

Revisorn – ditt oberoende bollplank

 

Lagstiftningen sätter gränserna för när en revisor skall väljas i aktiebolag:

När minst två av nedanstående gränsvärden är uppfyllda för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren skall revisor finnas.

 

• Fler än 3 anställda ( i medeltal)

• Mer än 1,5 MSEK i balansomslutning

• Mer än 3 MSEK i nettoomsättning

 

Ett moderbolag i en koncern måste ha revisor när ovanstående gränsvärden uppnås i koncernen.

 

Dessa värden uppnås av många av våra kunder – men inte alla. Trots detta har de valt att arbeta tillsammans med oss för att känna trygghet i att företaget följer gällande lagar och rekommendationer. Dessutom agerar vi som ekonomisk rådgivare och bollplank i företagsekonomiska frågor för att hjälpa till att ge företaget en solid ekonomi och undvika fallgropar i en konkurrensutsatt värld.

 

Det finns många andra fördelar med att välja revision:

 

• Är det många delägare i företaget eller kompanjoner som har olika ansvarsområden har revisorn rollen att se till att alla i företaget följer gällande lagar och rekommendationer.

 

• Revision ger dina kunder och leverantörer en säkerhet i att företaäxel krånglarsning ger en rättvisande bild.

 

• Långivare kan ge dig bättre villkor om de kan lita på företagets rapporter.

 

• Om du skall sälja företaget vill köparen ha garantier att bolaget är kvalitetsgranskat.

 

• I revisionsarbetet kan dålig lönsamhet upptäckas i tid och åtgärder sättas in för att undvika konkurs och/eller personligt betalningsansvar.

 

• Revision ger myndigheter en signal om att företaget är trovärdigt och har god kvalitet i sin redovisning.

 

 

 

 

 

Jonzon Revision Dammfrivägen 45 A 217 61 Malmö Tel: 040-678 98 40 Mail: info@jonzonrevision.se